Winfluence - Obchodne podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa aplikujú na právne vzťahy medzi spoločnosťouWinfluence s.r.o., so sídlom Námestie Osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 54435/V, IČO: 54 652 049, DIČ: 2121753458, IČ DPH: SK2121753458, ako prevádzkovateľom (ďalej len „Poskytovateľ“) mobilnej aplikácie Winfluence (ďalej len „Aplikácia“), prostredníctvom ktorej poskytuje určité služby (ďalej len „Služby“), a vami, ako používateľom Aplikácie (ďalej len „Používateľ“).

1. Základné ustanovenia

1.1 Poskytovateľ a Používateľ (ďalej len ako „Zmluvné strany“) sa písomne môžu dohodnúť na odchylnej úprave od VOP. Odchylná úprava bude mať prednosť pred VOP.

1.2 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi Poskytovateľom a Používateľom (ďalej len „Zmluva“).

1.3 Aplikácia umožňuje spájať Používateľov, a to registrované firmy (ďalej len „Firma“), ktoré majú záujem spolupracovať s registrovanými a overenými influencermi ako tvorcami obsahu na instagrame (ďalej len „Influenceri“). Aplikácia obsahuje aj chat a vzájomné hodnotenie Firiem a Influencerov. Hodnotenie je dostupné všetkým Užívateľom. Detailný popis Aplikácie a jednotlivých Služieb je dostupný na webovej stránke Aplikácie www.winfluence.io(ďalej len „Webová stránka“) a v rámci Aplikácie samotnej.

1.4 Spolupráca medzi Firmou a Influencerom súvisí s ich podnikateľskou činnosťou. Aplikácia je preto určená podnikateľom. Podnikateľom môže byť najmä (a) osoba zapísaná v obchodnom registri, (b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a (d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Aplikácia nie je určená spotrebiteľom, t.j. fyzickým osobám, ktoré pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.5 Vzťahy medzi Používateľmi a Poskytovateľom sa riadia najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Používanie Aplikácie a poplatky

2.1 Používanie Aplikácie je možné po registrácii (ďalej len „Registrácia”).

2.2 Úspešnú Registráciu Poskytovateľ Firme bezodkladne potvrdí e-mailom. Týmto okamihom je Zmluva uzavretá. Na Registráciu Firma nemusí mať zriadený účet na Instagrame.

2.3 V prípade Influencera prechádza registrácia schvaľovacím procesom. Po kontrole splnenia podmienok, ktoré sú špecifikované počas registrácie a ktoré zahŕňajú aj 10000 skutočných sledovateľov, a schválení Influencera potvrdí Poskytovateľ Influencerovi úspešnú registráciu e-mailom. Týmto okamihom je Zmluva uzavretá. Podmienky sú uvedené na Webovej stránke a Aplikácii sa môžu sa priebežne meniť.

2.4 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, až kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad z dôvodu zrušenia používateľského účtu.

2.5 Registráciou vznikne používateľský účet, prostredníctvom ktorého bude mať Používateľ zabezpečený prístup k Službe (ďalej len „Používateľský účet“).

2.6 Používanie Aplikácie je pre Influencerov zadarmo. Proces registrácie Influencera zahŕňa aj autorizáciu (overenie) prostredníctvom kliknutia odkazu, ktorý je zaslaný do Influencerovi do správy na Instagram.

2.7 Používanie Aplikácie je pre Firmy po uplynutí bezplatného skúšobného obdobia spoplatnené. Firmy platia poplatok (ďalej len „Poplatok“) vo výške podľa zvolených balíkov, ktoré sú špecifikované na Webovej stránke a v Aplikácii (ďalej len „Cenník“). Poskytovateľ je oprávnený Cenník kedykoľvek meniť. Zmena Cenníka nebude mať vplyv na Služby, za ktoré už Firma zaplatila Poplatok.

2.8 Ak si Firma zvolí jedno alebo viac mesačný balík,  platí dopredu za zvolený počet mesiacov.

2.9 Poplatok je uvedený v mene EUR bez DPH. Poplatok bude navýšený o DPH podľa platných právnych predpisov.

2.10 Objednanie balíka vykoná Firma tak, že stlačením tlačidla „Pridať do košíka” vloží vybraný balík, ktorý má v úmysle zakúpiť, do košíka. Odoslaním objednávky Firma akceptuje ponuku Poskytovateľa na balík týkajúci sa Služby, resp. používania Aplikácie a súhlasí s týmito VOP a robíte neodvolateľnú ponuku na uzatvorenie zmluvy.

2.11 Objednaním balíka Firma potvrdzuje, že bola oboznámená s tým, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť Poplatok. Poskytovateľ Firme potvrdí prijatie objednávky a doručením tohto emailu je zmluva vo vzťahu k zvolenému balíku uzatvorená.

2.12 Prijatie platby Poskytovateľ potvrdí Firme emailom.

2.13 Faktúru doručí Poskytovateľ Firme emailom, s čím Firma súhlasí.

2.14 Používateľ súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Zmluvy.

3. Pravidlá používania Aplikácie

3.1 Pri používaní Aplikácie sú Používatelia povinní dodržiavať pravidlá, ktoré sú špecifikované na Webovej stránke a v Aplikácii (ďalej len „Pravidlá“).

3.2 Základným pravidlom Aplikácie je, že Firma môže spolupracovať s ktorýmkoľvek (registrovaným) Influencerom len v čase, počas ktorého má Firma vytvorený Používateľský účet a zaplatený Poplatok (vrátane počas bezplatného skúšobného obdobia).

3.3 Profil Influencera obsahuje stav jeho sledovateľov, hodnotenie angažovanosti a posledných 10 fotografíí, ktoré sa automaticky sťahujú z jeho Instagramového účtu. Ich použitie je podmienkou Registrácie.

3.4 Poskytovateľ môže dodržiavanie Pravidiel kontrolovať.

3.5 V prípade porušenia pravidiel je Poskytovateľ oprávnený zrušiť účet a v budúcnosti neumožniť Používateľovi vytvorenie nového účtu a používanie Aplikácie.

3.6 Používateľ je oprávnený v Aplikácii nahlásiť profil, ponuku alebo správu iného Používateľa, ktorá porušuje Pravidlá. Dôvody, pre ktoré je možné nahlásiť sú napríklad spam, nahota, násilie, predaj nelegálneho tovaru, porušovanie duševného vlastníctva.

4. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

4.1 Poskytovateľ neposkytuje v súvislosti s Aplikáciou žiadne záruky pokiaľ ide o jej kvalitu aj dostupnosť.

4.2 Ak by Používateľ kedykoľvek zaznamenal s Aplikáciou akékoľvek problémy, napríklad jej nedostupnosť alebo zlú kvalitu, môžete ju reklamovať. Za účelom prípadnej reklamácie postačí, ak Používateľ zašle email na info@winfluence.io, najlepšie s predmetom „Reklamácia“ a v ňom vysvetlí, v čom spočíva problém a ako dlho trvá. Na e-mail Poskytovateľ odpovie čo najskôr. V prípade pretrvávajúcich problémov Poskytovateľ vráti Používateľovi Firme zaplatený mesačný poplatok alebo jeho časť.

5. Práva duševného vlastníctva

5.1 Aplikácia a všetky informácie a materiály publikované na nej sú chránené autorským právom. Kopírovať a šíriť informácie publikované na Webovej stránke je možné len s predchádzajúcim súhlasom Poskytovateľa.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Pravidlá spracovania osobných údajov sú dostupné na adrese www.winfluence.io/gdpr-sk.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Vzťahy medzi Používateľmi a Poskytovateľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, riadi sa slovenským právom.

7.2 Používatelia by sa mali poradiť so svojim daňovým a účtovným poradcom ohľadom daňových a účtovných povinností, ktoré sa vzťahujú na ich spoluprácu.

7.3 Zmluva sa uzatvára na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

7.4 Ak je alebo sa stane ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy.

7.5 V prípade akýchkoľvek otázok, sťažností, podnetov alebo žiadostí o nápravu sa Používateľ môže kedykoľvek obrátiť na Poskytovateľa, napríklad emailom na info@winfluence.io.

7.6 Orgánom dozoru v oblasti živnostenského podnikania je Odbor živnostenského podnikania, Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice (https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=65,+421-55-6001 414 ). Orgánom dozoru v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava (www.dataprotection.gov.sk,statny.dozor@pdp.gov.sk, +421 /2 3231 3214).

7.7 Znenie VOP môže Poskytovateľ kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať. Nové VOP nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia a rušia sa tým dovtedy platné VOP. V prípade, ak s novým znením nebude Používateľ súhlasiť, kedykoľvek môže používanie Aplikácie ukončiť.

7.8 VOP budú kedykoľvek dostupné na Webovej stránke a v rámci Aplikácie .

© 2022 Winfluence s.r.o