Winfluence - GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť

Winfluence s.r.o

Námestie Osloboditeľov 3/A 
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01 

IČO 54 652 049 

 (ďalej len „prevádzkovateľ“) prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

 

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo v mobilnej aplikácii „Winfluence“, prípadne telefonicky na: +421 918 857 890 alebo emailom: support@winfluence.io 

 

Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Prevádzkovateľ

 

Winfluence s.r.o

Námestie Osloboditeľov 3/A 
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01 

IČO 54 652 049 

 

Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

 

 

2. Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje

 

Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch spracúvať osobné údaje dotknutých osôb (napr. registrácie užívateľského konta, počas technickej podpory s Vašim kontom) aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 Nariadenia GDPR.

 

Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene Prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

 

•  spoločnosti zabezpečujúce dodávky technického riešenia, údržby a podpory IT systémov používaných Prevádzkovateľom

 

 

 

 

3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 

Ako prevádzkovateľ získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na poskytnutie plnohodnotnej služby – prevádzka aplikácie „Winfluence“. V zmysle uvedeného spracúvame Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

 

a)    Registrácia účtu do aplikácie „Winfluence“ – osobné údaje sú spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – súhlas dotknutej osoby. Pri procese registrácie, zaškrtnutím políčka „súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov“ nám udeľujete súhlas s tým, aby sme Vami vyplnené údaje použili na vytvorenie unikátneho účtu. Prihlásiť sa do aplikácie môžete prostredníctvom emailovej adresy a hesla. Svoj účet si po registrácii môžete v nastaveniach účtu kedykoľvek sami zmazať.

b)    Fotografie – Fotografie sa natiahnu po registrácii z instagramového účtu. Takáto fotografia slúži výhradne len na Vašu osobnú prezentáciu alebo identifikáciu v prípade dohadovania obchodných podmienok s inými užívateľmi. Spracúvanie osobných údajov v rozsahu nahratej fotografie prebieha v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Našim oprávneným záujmom je zvyšovanie využiteľností aplikácie „Winfluence“ a zvyšovania možností realizovania obchodných príležitostí.

c)   Komunikácia s inými užívateľmi (chat) – v prípade, ak si pomocou aplikácie píšete doplňujúce správy s potenciálnym obchodným partnerom, prevádzkovateľ aplikácie spracúva aj tieto údaje v plnom rozsahu. Právnym základom takéhoto spracúvania je opätovne čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Našim oprávneným záujmom je umožniť užívateľom efektívnejšie využívať možnosti aplikácie počas dohadovania sa s inými užívateľmi „Winfluence“.

d)   Komunikácia s technickou podporou – v prípade, ak nastane nejaký technický problém v aplikácií, prípadne budete chcieť zanechať nám Váš názor, hodnotenie, prípadne riešiť iný vzniknutý problém, môžete sa s nami spojiť a my Vám radi pomôžeme. Za týmto účelom budeme spracúvať Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Našim oprávneným záujmom je v tomto prípade pomôcť svojim zákazníkom a vybaviť ich otázky, prípadne žiadosti alebo sťažnosti.

 

5. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania spracúvame rôzne kategórie Vašich  osobných údajov, konkrétne:

 

a)    Registrácia účtu do aplikácie „Winfluence“ – e-mail, heslo, meno (prezývka), ICO (v prípade firmy), názov spoločnosti (v prípade firmy)

b)    Fotografie

c)   Komunikácia s inými užívateľmi alebo s technickou podporou– meno (prezývka), e-mail, prípadne telefónne číslo a text písaných správ

d)   Počet folowerov

e)     Hodnotenie – hodnotenie užívateľa iným úžívateľom

f)     Nahlásenie – nahlásenie a riešenie nahlásenia profilu, správy alebo ponuky od iného Užívateľa v prípade porušenia pravidiel používania Aplikácie

 

6. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov

 

Osobné údaje spracúvané na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov budeme spracúvať po dobu 3 rokov.. Do tejto doby máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V nastaveniach aplikácie môžete tiež vymazať svoj účet. V prípade končiacej doby spracúvania údajov realizujme kontakt prostredníctvom elektronickej pošty, kedy je možné súhlas so spracúvaním osobných údajov na definovaný účel obnoviť a predĺžiť na nasledujúce obdobie spracúvania. V prípade neudelenia súhlasu pri obnovovaní a predlžovaní účelu spracúvania, alebo nereagovaní na vykonaný kontakt, Vaše osobné údaje už nebudeme ďalej spracúvať – t. zn. automaticky údaje vyradíme z evidencie, elektronické údaje technicky vymažeme zo systémov.

 

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – na základe oprávneného záujmu, ktoré sú spracúvané počas užívania aplikácie ,,Winfluence“ spracúvame po dobu funkčnosti samotného užívateľského účtu. Osobné údaje získané pri reakcii na Vami podaný dopyt alebo podnet, alebo počas poskytovania IT podpory samotnej aplikácie, sú po vybavení bezodkladne vymazané.

 

Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

 

a)    zanikli všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a Prevádzkovateľom; a/alebo

b)   zanikli všetky Vaše záväzky voči Prevádzkovateľovi; a/alebo

c)    boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo

d)   boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a Prevádzkovateľom ; a/alebo

e)   boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo

f)     uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo

g)    bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo

h)   nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;

i)     a súčasne netrvá oprávnený záujem Prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti Prevádzkovateľa stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme Vás o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu Vám poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad Vašimi osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

 

6. Zverejnenie údajov

 

Prevádzkovateľ získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 

7. Cezhraničný prenos osobných údajov

 

V rámci zabezpečenia cloudového úložiska aplikácie ,,Winfluence“ naša spoločnosť využíva dodávateľa zo zahraničia – konkrétne na serveroch v USA. Pre bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov externým dodávateľom sa môžete dočítať na jeho webovom sídle: https://render.com/privacy.

 

Pri iných procesoch sa cezhraničný prenos osobných údajov neuskutočňuje. V prípade, ak ste cudzincom a posielate nám Vaše údaje, chceme Vás ubezpečiť o tom, že naša spoločnosť má sídlo v Slovenskej republike, ktorá je členským štátom Európskej únie. Prenos osobných údajov do tejto krajiny je zaručený a bezpečný.

 

8. Práva a povinnosti zákazníka a poskytovateľ služieb

 

a)    Užívateľ je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

b)    Užívateľ sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje v čo najkratšom čase.

c)    Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

d)    Svoje práva ako dotknutá osoba si môžete uplatniť:
- Osobne alebo písomne na kontaktom mieste prevádzkovateľa

Winfluence s.r.o

Námestie Osloboditeľov 3/A 
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01 

IČO 54 652 049 

e)          - Prostredníctvom našej zákazníckej linky: +421 918857890   
- Prostredníctvom elektronickej pošty: support@winfluence.io

 

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám ako dotknutej osobe priznáva tieto práva:

Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

 

Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

 

9. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36 064 220

 

Podateľňa:

pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00

piatok: 8:00 - 14:00

 

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11

Sekretariát úradu +421 2 323 132 14      

Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca:

mobil: 0910 985 794

e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

 

E-mail :

a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

 

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).

 

10. Zabezpečenie aplikácie

 

Aplikácia ,,Winfluencepoužíva pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

 

 

 

 

© 2022 Winfluence s.r.o